ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – NL

 1. Algemene bepalingen :

Deze algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van de bijzondere voorwaarden, de respectievelijke verplichtingen en de contracterende partijen bij een verkoop door onze diensten.

Door de overeenkomst of de bestelbon te ondertekenen of door de bestelbevestiging te aanvaarden, erkent onze medecontractant uitdrukkelijk te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden.

De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen de afwijkingen waarmee wij ons schriftelijk akkoord verklaard hebben, kunnen de toepassing van de algemene voorwaarden wijzigen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en onze algemene voorwaarden, wordt overeengekomen dat deze laatste voorrang hebben.

 1. Geldigheid van de offertes:

Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn onze offertes 10 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte ervan.

 1. Bestellingen :

Elke bestelling die aan ons wordt toevertrouwd is slechts bindend voor ons na onze schriftelijke bevestiging. De wijzigingen die de klant aanbrengt aan zijn bestelbon of aan onze offerte, gelden slechts op voorwaarde dat wij ze schriftelijk aanvaard en bevestigd hebben.

Bij eenzijde annulering van een bestelling door de medecontractant, behouden wij ons het recht  voor om een vergoeding te eisen die gelijk is aan 30 % van het totale bedrag van de bestelling voor artikels in stock of 100 % van het totale bedrag van de bestelling voor artikels die uitzonderlijk voor deze bestelling geproduceerd worden/zijn.

De levering van de bestelling kan worden opgeschort in het geval dat, op het moment dat zij moet plaastvinden, het uitstaande bedrag van de koper de dekkingslimiet van de kredietverzekering van T.R.H. Liège overschrijdt.

 1. Termijnen :

Tenzij anders bepaald, worden de vastgelegde termijnen voor onze leveringen slechts ter informatie meegedeeld.

Als een termijn bindend is, moet deze duidelijk als zodanig op de bestelbon vermeld worden en uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard worden door T.R.H. Liège. Mocht de levering in dit geval vertraging oplopen, dan kan de koper aanspraak maken op een vergoeding die echter niet meer dan 5 % van de totale prijs van de bestelling kan bedragen.

De volgende omstandigheden onstlaan ons van deze termijnen :

 • gevallen van overmacht (met inbegrip van onder meer stakingen, technische incidenten, vertraging bij de leverancier en tekort aan arbeidskracht) ;
 • wanneer de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd ;
 • wanneer de klant tijdens de werzaamheden tot wijzigingen beslist ;
 • wanneer de klant niet de gewenste informatie bezorgt binnen de vermelde termijn.
 1. Leveringen – transport :

De koper moet de goederen in principe binnen de vastgelegde termijn op de zetel van onze onderneming ophalen.

Wanneer wij voor de levering instaan, gebeurt deze met de transportmiddel van onze keuze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In dat geval worden de goederen op kosten en risico van de koper vervoerd, behalve in geval van bedrog of zware fout door ons of een van onze aangestelde.

 1. Clausule van eigendomsvoorbehoud :

De verkoper behoudt zijn eigendomsrecht op de verkochte goederen tot de integrale betaling van de prijs en bijkomende posten (mogelijke kosten, interesten en boeten). Als gevolg daarvan verbindt de koper zich er uitdrukkelijk toe de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken niet te verkopen, verpanden en in het algemeen over te dragen, voordat hij zijn rekening vereffend heeft.

 1. Prijzen :

De prijzen worden in euro uitgedrukt. Tenzij anders bepaald, omvatten ze niet de transportkosten, die apart gefactureerd worden indien wij voor dit transport of de organisatie ervan moeten instaan.

 1. Betaling :

De facturen zijn te betalen op onze maatschappelijke zetel, uiterlijk op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat. Na het verstrijken van deze termijn is op elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een overeengekomen interest van 8 % per jaar verschuldig.

Bovendien wordt elke onbetaalde factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 10 % van het ontbetaalde bedrag.

Elke betwisting van een factuur moet binnen de 15 dagen na verzending ervan aangetekend aan ons meegedeeld worden. Zo niet wordt de betwisting als nietig beschouwd.

 1. Garantie :

De koper is verplicht de goederen bij de levering te controleren. Uiterlijk 8 kalenderdagen na de levering worden de producten geacht goedgekeurd te zijn door de koper, tenzij hij voor het verstrijken van deze termijn per aangetekende brief een precieze en gedetailleerde klacht bij ons indient.

De goedkeuring omvat alle zichtbare gebreken en gebreken in de conformiteit, d.w.z. alle gebreken die de koper op het ogenblik na levering of binnen de 8 daaropvolgende kalenderdagen kon vaststellen.

Wij garanderen gedurende een periode van 24 maanden na levering dat de producten die wij verkopen geen verborgen gebreken vertonen.

Deze garantie tegen verborgen gebreken is onderworpen aan de volgende voorwaarden :

 • het gebrek maakt het product in hoge mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk bestemd is of voor een specifiek gebruik dat uitdrukkelijk vermeld wordt in de bijzondere verkoopwaarden ;
 • het product werd juist uitgeoefend ;
 • het product wordt in normale omstandigheden gebruikt.
 1. Verbreking bij fout van een medecontractant :

De voorgaande bepalingen doen niets aan ons recht om, naar eigen goeddunken, de verbreking van de overeenkomst met schadevergoeding te eisen in geval van niet-betaling of niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen door onze medecontractant.

In geval van verbreking van de overeenkomst bij fout van de koper is deze laatste verschuldigd aan T.R.H. Liège een forfaitaire vergoeding van 30 % van het totale bedrag van de bestelling voor artikels in stock of 100 % van het totale bedrag van de bestelling voor artikels die uitzonderlijk voor deze bestelling geproduceerd worden/zijn.

 1. Toepasselijk recht :

Deze overeenkomst wordt geregeld door het belgische recht.

 1. Geschillen :

Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Luik bevoegd.